Information kring Chamber Business Networks behandling av personuppgifter
Detta är Chamber Business Networks [nedan CBN] information och policy kring hantering av personuppgifter.  
CBN Chamber Business Networks, 556626–6127, Box 190, 101 23 Stockholm, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
info@cbn.se, Tel: +46- (0) 8 551 06 390

Integritet och sekretess är mycket viktigt i CBN:s verksamhet vi anstränger oss för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. 
Nedan förklarar vi hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar alla personuppgifter som samlas in om dig av oss när du eller det företag du företräder blir möter oss i säljsammanhang, är medlem, intressent eller utför en tjänst, till exempel som talare i våra möten.


Du är alltid välkommen med frågor eller om du vill ha förtydligande genom mejl, telefon eller besök. Se vår kontaktinformation ovan. 


A: Vilka personuppgifter som behandlas


A.1 CBN kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter samt information om ditt arbete såsom din arbetsgivare, din position och eventuell faktureringsadress. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.
Vi kan även komma att samla in information från dig om förväntningar på ett potentiellt medlemskap i CBN:s nätverk och vilken sorts ämnesområden du vill ha belysta i ett medlemskap.

A.2 Vid deltagande i CBN:s möten och andra events kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som CBN behandlar och som även kan komma att publiceras. CBN kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.

A.3 Om du utför en tjänst för CBN som betingar ett arvode kommer vi även att behandla uppgifter som är nödvändiga för att betala ut arvode till dig nämligen, kontouppgifter och, i vissa fall, personnummer.

B: Varför dina personuppgifter behandlas

B.1 CBN kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

(a) Arrangera möten och event som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden CBN har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med utbildningar och grupper kommer en deltagarlista skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, telefon, mejladress och din arbetsgivare kan förekomma. Sådant utskick sker med anledning av deltagarnas intresse av att hålla kontakt i nätverket och kanske följa upp möten du deltagit.

(b) Utskick av inbjudningar, nyhetsbrev och information till dig angående CBNs verksamhet, kommande möten och andra events. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla CBN:s berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

B.2 CBN kan komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för CBNs berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt.

C:   Hur dina personuppgifter behandlas

C.1 Tillgång till personuppgifter

C.1.1 Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom CBN som har behov av att behandla dina personuppgifter.

C.1.2 CBN kan vid tillhandahållandet av events komma att dela personuppgifter i enlighet med vad som anges ovan under avsnitt B.1. Utöver detta kan dina personuppgifter komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system, hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation samt vår ekonomiska redovisningstjänst. CBN ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

C.2 Lagringstid

C.2.1 CBN kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för at administrera de tjänster vi tillhandahåller dig eller din arbetsgivare.

C.2.2 CBN kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag, till exempel bokföringslagen.

D:  Dina rättigheter

D.1 Rätt till registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som CBN utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som CBN har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. CBN kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

D.2 Rätt till radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt C.2 och CBN kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

D.3 Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. CBNs behandling som sker med stöd av berättigat intresse finns beskrivet under avsnitt B. Rätten till invändning innebär att du kan begära att CBNs behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

D.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.
1.    Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
2.    Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
3.    Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
4.    Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av CBN utan ditt samtycke.

D.5 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter som CBN behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

D.6 Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till CBNs behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som CBN har rätt att behandla dina personuppgifter för.

D.7 Utövande av dina rättigheter
Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du CBN på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt F.
CBN kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt

D.7 skyndsamt. Om CBN inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

E:  Behörig myndighet

Om du är missnöjd med CBN:s behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt D.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

F:  Kontakt

Du kan kontakta CBN med anledning av CBN:s personuppgiftsbehandling enligt ovan genom kontaktuppgifterna i början av det här dokumentet.