Villkor för deltagande i CBN Executive

Affärsstrategiskt erfarenhetsutbyte

Parter

Överenskommelse mellan CBN Chamber Business Networks AB (CBN) och
medlem i nätverket, nedan kallat ”Bolaget” avseende medverkan i CBN Executive.
Avtalsvillkoren anses accepterade när fakturan betalas för kommande period.

Innehåll i CBN Executive

CBN Executive riktar sig till Dig som är ledare på högsta nivå i företaget och omfattar som standard 12 månaders deltagande i programmet CBN Executive. Under denna period kommer minst fem fördjupningsmöten att arrangeras. Din medverkan i CBN Executive förnyas årsvis och innehåller följande aktiviteter:

 

Fördjupningsmöten med övriga medlemmar

Fördjupningsmöten är strukturerade och väl förberedda möten som avhålls med olika teman baserat på deltagarnas gemensamma prioriterade frågeställningar.
Det är deltagarnas egna problemställningar och utmaningar som utgör grunden för mötena. Fördjupningsmötena inleds av en extern keynote speaker som behandlar och öppet delar med sig av sina erfarenheter inom den prioriterade frågeställning som diskuteras. Keynote-speakers är alltid personer som själva är eller har varit operativt ansvariga inom olika verksamheter. Den inledande presentationen ligger till grund för diskussion och erfarenhetsutbyte under resterande del av mötet. Alla möten leds av en erfaren moderator som ser till att diskussionerna blir så öppna och givande som möjligt. Mötena kan också efter behov och önskemål tillföras extern kompetens via det samarbete som CBN har med ett antal ledande rådgivningsföretag inom kompetensområden som; ledarskap, strategisk kommunikation, management, finansiering, juridik, IT och logistik etc. – CBN Advisory Board.

 

Skräddarsydda Fokusmöten med valda deltagare

En medlem har alltid möjlighet att ta del av CBNs totala kompetensplattform i form av medlemmar och övrig kompetens. Det innebär att CBN i samarbete med medlemmen kan sätta upp ett särskilt skräddarsytt möte med ett eller två eller fler andra företag inom eller utanför gruppen, för att diskutera en specifik och aktuell frågeställning. Vid dessa möten kan även fler medarbetare från respektive företag delta, efter överenskommelse med medlemmen.


CBN kommer kontinuerligt att fungera som ett sekretariat under programmets olika delar.

Medlemsavgift, löptid, förnyelse och uppsägning

För medverkan i CBN Executive enligt ovan utgår en avgift om 75.000 kr (exklusive moms) och inbegriper möjlighet att skicka en suppleant ur ledningsgruppen för Bolaget, när medlemmen inte har möjlighet att närvara på ett utannonserat möte.  Alternativt 60.000 kr (exklusive moms) för personligt medlemskap.

 

Faktura utsänds vid påbörjat medlemskap och förnyelse med förfallotid 15 dagar

Medlemskapet löper initialt från datum för överenskommelsen och 12 månader framåt.

Medlemskapet förnyas därefter årligen med en månads uppsägningstid före förnyelsedatum och sedan ytterligare 12 månader.

GDPR

Parterna förbinder sig att följa GDPR-förordningen.
Bolaget medger att CBN får använda Bolagets namn i sin marknadsföring med visad respekt för medlemmens integritet.
CBN förbinder sig att behandla personuppgifter med sekretess och integritet enligt GDPR. CBN lämnar inte ut personuppgifter utom till prenumerationsavdelningen för de eventuella prenumerationer av trycksaker som ingår i medlemskapet, till vår ekonomifunktion för fakturering samt deltagarlistor till de som arrangerar event för CBN:s räkning.

Mer information om hur CBN behandlar personuppgifter finns på CBN:s hemsida: http://www.cbn.se/gdpr/

Sekretessförbindelse

CBN Executive drivs inom ramen för CBN Chamber Business Networks AB, organisationsnummer 556626-6127, nedan kallat CBN. I CBN kommer andra bolag och dess företagsledare att vara engagerade och du kan inom ramen för CBN komma att erhålla information rörande övriga deltagare och deras verksamhet som är av konfidentiell natur, inkluderat, men ej begränsat till nuvarande och planerade produkter eller tjänster, affärspartners och kunder, villkor och planer för upphandling, teknik sammanhängande med det föregående, affärshemligheter, know‑how, upp­finningar, tekniska metoder, programvara i olika former och därtill hörande dokumenta­tion, finansiell information, affärsplaner etc., nedan kallad ”Konfidentiell Information”.

Bolaget förbinder sig härigenom att (i) inte använda Konfidentiell Information för annat än överenskommet ändamål, (ii) endast röja Konfidentiell Information till anställda i den utsträckning som är nödvändigt för att de anställda skall kunna fullgöra uppgifter för att uppnå det överenskomna ändamålet, (iii) inte utan CBNs skriftliga godkännande röja Konfidentiell Information till tredje man, (iv) inte kopiera eller skriftligt sammanställa Konfidentiell Information, utöver vad som bedöms som nödvändigt för det överenskomna ändamålet samt (v) omedelbart på anmodan av CBN återlämna all Konfidentiell Information inklusive alla kopior härav.

Vad som sagts ovan är inte tillämpligt på Konfidentiell Information som Bolaget kan visa (i) är eller har kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna förbindelse eller (ii) att Bolaget har haft tillgång till innan Bolaget fick del av densamma från CBN. 

Bolaget åtar sig fullt ansvar för varje brott mot denna förbindelse av anställda eller andra anlitade medarbetare. Bolaget förbinder sig vidare att förvara all dokumentation, inklusive mjukvara och andra former av datorbaserad information, som berör Konfidentiell Information på ett betryggande sätt.

Den Konfidentiella Informationen lämnad av CBN eller övriga deltagare skall omfattas av denna förbindelse till dess tio år har förflutit sedan lämnandet av den relevanta Konfidentiella Informationen.

 

Ovanstående avtal och villkor bekräftas härmed genom att betala fakturan för medlemskapet.